Z ostatniej chwili

Analiza ryczałtu jako formy opodatkowania

Termin ryczałt podatkowy jest stosowany wówczas, gdy mamy do czynienia z uproszczoną metodą naliczania podatku. Metoda ta zakłada, że nie ustala się podstawy wymiaru podatku, choć jednak jest wyjątkowo popularna, nie każdy może z niej korzystać. Najważniejszym przepisem znajdującym zastosowanie w tym kontekście wydaje się ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ustawa ta reguluje najważniejsze kwestie związane z opodatkowaniem zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów. Dotyczy zatem osób fizycznych, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, są duchownymi albo osiągają przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, a także innych umów o podobnym charakterze pod warunkiem, że wspomniane umowy nie są zawierane w ramach prowadzonej przez wspomniane osoby pozarolniczej działalności gospodarczej. Osoby fizyczne, które mogą pochwalić się przychodami wynikającymi z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy na dwa sposoby. Na pierwszy plan wysuwa się w tym kontekście ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, można jednak korzystać także z możliwości, jakie stwarza tak zwana karta podatkowa. Jeśli mamy do czynienia z osobami fizycznymi osiągającymi przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, a także innych umów, dla których charakterystyczny jest podobny charakter, mają one prawo do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Osoby duchowne prawnie uznanych wyznań opłacają z kolei zryczałtowany podatek dochodowy od swoich przychodów. Wpływu z takiego podatku są częścią dochodu przynależnego budżetowi państwa. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne mówi o tym, że opodatkowanie ryczałtem jest możliwe także w tym przypadku, w którym pozarolnicza działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych oraz spółki jawnej osób fizycznych. Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest też możliwe w przypadku otrzymanych lub pozostawionych do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych, a także wartość otrzymanych świadczeń w naturze i tych świadczeń, które są konsekwencją realizowania założeń umowy najmu i podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy oraz innych umów, dla których charakterystyczny jest podobny charakter. Rozwiązanie takie jest możliwe do zastosowania w przypadku, w którym w roku poprzedzającym rok podatkowy osoba zainteresowana skorzystaniem z możliwości ryczałtu uzyskała przychody z działalności prowadzonej samodzielnie w wysokości, która nie przekracza 150 tysięcy euro lub uzyskała przychody wyłącznie z tej działalności, która była prowadzona w formie spółki. Również w tym przypadku za graniczną przyjmuje się wartość 150 tysięcy euro.

Z możliwości takiej korzysta również osoba, która w roku podatkowym rozpoczęła wykonywanie działalności i nie korzystała z opodatkowania w formie karty podatkowej. Z ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mamy do czynienia również w odniesieniu do podatników, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, a ich przychody były opodatkowane jedynie w formie karty podatkowej. Jest to także możliwe w odniesieniu do jednostek, które tylko przez część roku były opodatkowane w takiej formie, potem zaś lub wcześniej – na zasadach ogólnych.

Autorzy portalu

logo-footer

Znajdziesz u nas artykuły na temat różnych rodzajów rachunkowości. Skupiamy się szczególnie na rachunkowości non-profit, rachunkowości rolniczej oraz rachunkowości budżetowej. Zapraszamy do lektury i mamy nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczamy będą pomocne dla każdego, kto szuka porady, pomocy i informacji.

Często czytane

Sprawozdanie finansowe agencji wykonawczej - nadwyżka środków
Finanse publiczne po okresie kryzysu
Zakup produktów rolnych na faktury VAT RR

Jak dostać dotacje unijne na rozpoczęcie własnej działalności?
Dotacje unijne dla przedsiębiorców
Pozyskiwanie Funduszy Europejskich na 2015-2020
© Copyright dniotwarteprojektowunijnych.pl All Rights Reserved.