Finanse Przedsiębiostwa Rachunkowość rolnicza Dowody księgowe dokumentujące zakup od rolników ryczałtowych

Dowody księgowe dokumentujące zakup od rolników ryczałtowych


Gdy dokonuje się zakupu od rolnika ryczałtowego to można ten zakup ująć jedynie w księgach rachunkowych na podstawie faktury VAT-RR. Dowody wewnętrzne, które będą dokumentować zakup od rolników, którzy nie są rolnikami ryczałtowymi nie mogą być traktowane jako dowody księgowe, które dokumentują poniesione wydatki. Dokumentowanie zakupu fakturą VAT-RR Zakup, który dokonuje się od rolnika ryczałtowego powinien zostać zewidencjonowany fakturą VAT-RR, która powinna zostać wystawiona przez nabywcę produktów, przekazując zbywcy jej oryginał.

Takie obowiązki narzuca na nas ustawa o podatku od towarów i usług. Oryginał przekazywany jest dostawcy. Taka faktura w świetle obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości będzie dowodem własnym. Dlatego, gdy zakup produktów dokonywany będzie od rolników ryczałtowych to w takiej sytuacji podatnik, który nabywa takie produkty będzie miał obowiązek wystawienia faktury VAT-RR i przekazać musi zbywcy oryginał tego dokumentu. W przypadku, gdy nie zostaną ujawnione przez zbywcę istotne dane pozwalające wystawić taką fakturę to nie może być ten zakup udokumentowany żadnym dowodem zastępczym. Ewidencja składników majątku rolniczego Jeśli chodzi o możliwość wystawienia dowodów zastępczych to może wyłącznie dotyczyć zewnętrznych obcych dowodów źródłowych, które nie dokumentują operacji gospodarczych, gdy przedmiotem zakupu są takie rzeczy, które są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Co więcej dowody muszą być sporządzone przez osoby, które dokonują operacji, których dotyczą. Muszą zawierać dane identyfikacyjne obu stron takiej transakcji. Wymagania dotyczące dowodów księgowych Wymagania, które stawiane są wobec dokumentów księgowych pozwalają wyróżnić co powinno się tam znaleźć – określenie dowodu i numeru – określenie stron, które dokonują operacji – opis tej operacji, wartość określona w jednostkach naturalnych – data kiedy taka operacja została dokonana – podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki. – stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu Klasyfikacja składników majątku rzeczowego – inwentarz żywy Dowody księgowe, które stwierdzają dokonywanie operacji gospodarczej dzielić można na zewnętrzne obce, zewnętrzne własne, wewnętrzne. Dodatkowo podstawą zapisów mogą być także sporządzone przez jednostkę dowody księgowe: – zbiorcze, które służą do dokonywania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym wymieniane pojedynczo – korygujące zapisy poprzednie – zastępcze, które wystawione będą do czasu otrzymania zewnętrznego dowodu źródłowego – rozliczeniowe, które ujmują dokonane zapisy według kryteriów klasyfikacyjnych Zakup od rolników nieryczałtowych Jeśli natomiast dokonuje się zakupu od rolników nie ryczałtowych, który nie udostępniają danych osobowych to takie dowody wewnętrzne nie stanowić dowodów, które dokumentują poniesione wydatki. Takie dowody nie spełniają określonych przez ustawę wymagań. Dzieje się tak, ponieważ nie będą one zawierać danych takich jak określenie stron dokonujących operacji gospodarczej, dlatego dokument nie może być traktowany jako dowód księgowy. Prowadzenie ksiąg rachunkowych – produkcja rolna.

Należy zauważyć, że zakup od rolników ryczałtowych produktów rolnych może być ujęty w księgach rachunkowych wyłącznie na podstawie faktury VAT-RR, ponieważ mamy możliwość wystawienia dowodów zastępczych co będzie dotyczyć wyłącznie obcych dowodów źródłowych, które nie dokumentują operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupu opodatkowane. Jeśli chodzi o dowody wewnętrzne to Ci, którzy nie udostępniają danych osobowych również nie mają dowodów księgowych, które dokumentują poniesienie wydatków. Nie spełniają bowiem odpowiednich wymagań z ustawy o rachunkowości. Dlatego wydatki, które potwierdzone są dowodami wewnętrznymi, które nie zawierają określenia stron nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów do prowadzonej działalności pozarolniczej. W świetle ustawy nie stanowią one dokumentu księgowego.

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj też