Finanse Przedsiębiostwa Fundusze Unii Europejskiej Fundusze Europejskie – krótki przewodnik

Fundusze Europejskie – krótki przewodnik


Gospodarczo-polityczny związek państw europejskich jakim jest UE, oferuje obywatelom państw członkowskich wiele możliwości. Pozyskanie funduszy pomaga wyrównać szansę tym, którzy bez dodatkowej pomocy nie mogliby rozwijać własnej działalności czy zapewnić odpowiednich warunków swojej rodzinie. Pomoc jednak nie dotyczy tylko poszczególnych osób, a całych obszarów. To dzięki unijnym funduszom konkurencja gospodarcza wzrasta a uboższe regiony mogą się prężnie rozwijać. Jeśli więc zastanawiasz się czym właściwie są fundusze europejskie, zapraszamy do lektury.

Warto zaznaczyć, że Unia Europejska, jako organizacja międzynarodowa, posiada własny budżet. To właśnie z niego finansowane są działania, których celem jest rozwiązywanie wspólnych problemów. Taki jeden, wspólny budżet jest skuteczniejszym narzędziem w walce z różnego rodzaju kłopotami gospodarczo-społecznymi, niż gdyby każde państwo członkowskie miało zmagać się z nimi w pojedynkę. Nadrzędnym celem funduszy unijnych jest zmniejszenie różnic w rozwoju krajów i regionów, co ma następnie zwiększyć konkurencyjność krajów członkowskich i samej Unii jako wspólnoty na globalnym rynku.

Źródła finansowania
 

Budżet UE jest tworzony głównie przez dochody pochodzące od państw członkowskich. W tym momencie budżet Unii osiąga poziom ok. 1% dochodu narodowego brutto całej Unii Europejskiej. Budżety roczne ustala się w granicach wyznaczonych przez długoterminowy plan finansowy. Plan ten nazywany jest „perspektywą finansową Unii Europejskiej”. W ten sposób wszelkie wydatki ponoszone są w kontrolowany i przewidywalny sposób. Obowiązujący plan finansowy jest otwarty do 2020 r.

​Pięć głównych funduszy wspierających rozwój gospodarczy
 

Mowa tu o 5 programach: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Morski i Rybacki. Celem pierwszego jest zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju regionów w Unii oraz wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii jako całości. Program wspiera inwestycje produkcyjne i infrastrukturalne oraz małych i średnich przedsiębiorców. Drugi fundusz ma walczyć z bezrobociem w krajach członkowskich a pieniądze z niego zwiększają możliwość zatrudnienia i kształcenia. Trzeci fundusz jest przeznaczony dla państw członkowskich, których dochód narodowy brutto na mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniej w UE. Jego celem jest zredukowanie różnic gospodarczych i społecznych. Czwarty fundusz zajmuje się wspieraniem przekształceń struktury rolnictwa i wspomaganiem rozwoju obszarów wiejskich. Z kolei piąty wspiera restrukturyzację rybołówstwa państw członkowskich.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj też