Finanse Przedsiębiostwa Rachunkowość organizacji non-profit Szybsze koszty uzyskania niż przychody dla wspólnoty

Szybsze koszty uzyskania niż przychody dla wspólnoty


Czasami zastanawiamy się czy wspólnota mieszkaniowa może wykazywać przychody z zaliczek na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. Przychody z zaliczek na poczet kosztów utrzymania nieruchomości stanowią przychody podatkowe wspólnoty w momencie otrzymania. Wydatki mogą stanowić koszty w momencie, gdy będą księgowane. Wspólnoty nie posiadają osobowości prawnej, ale są mimo tego podatnikami i płacą podatek dochodowy od osób prawnych. Zasady funkcjonowania określone są przez specjalną ustawę o własności lokalu. Wspólnota nie prowadzi działalności gospodarczej, ale jej celem będzie utrzymanie nieruchomości. Ma w swoim zarządzie jakąś nieruchomość. Dlatego do jej przychodów z zaliczek nie mają zastosowania przepisy, które określają moment powstania przychodów dla celów podatkowych.

INTERPRETACJE

Istotną funkcjonowania wspólnoty jest świadczenie na rzecz lokali usług, które będą związane z utrzymaniem takiej nieruchomości w odpowiednim stanie. W ujęciu podatkowym otrzymane zaliczki na poczet kosztów związanych między innymi z dostarczanymi mediami nie będą zaliczać się do przychodów z działalności gospodarczej. Konkretna ustawa określa jakie są zasady, gdy chodzi o potrącalnosć kosztów. Dlatego w przypadku kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami poniesionymi w latach poprzedzających rok podatkowy to są one potrącalne w tym roku, w którym zostały uzyskane przychody, które im odpowiadają. Podobnie koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane są z przychodami i odnoszą się do danego roku podatkowego. Poniesione na koniec roku do dnia: – sporządzenia sprawozdania na podstawie odrębnych przepisów, jednak nie później niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania – złożenie zeznania jednak nie później niż do chwili upływu terminu, który określony został do złożenia zeznania. Koszty są potrącalne w roku podatkowym, w którym był osiągnięte przychody, które im odpowiadają. Koszty uzyskania przychodów natomiast są związane bezpośrednio z przychodami i odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego. Poniesione po tych terminach będą potrącalne w kolejnym roku podatkowym, który następuje po roku, za który sporządzane było sprawozdanie finansowe, albo zostało złożone zeznanie. Według ustawy koszty uzyskania inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w dacie ich poniesienia. Gdy koszty dotyczą okresu, który przekracza rok podatkowy to będą stanowić koszty uzyskania przychodów. Dniem poniesienia kosztów będzie dzień, na który ujęte zostały koszty w księgach rachunkowych. W przypadku gdy jest brak faktury i nie ma innego kosztu dniem będzie chwila zaksięgowania danego dokumentu przez wspólnotę. Dla celów podatkowych chwilą poniesienia kosztów będzie dzień, który został ujęty w księgach rachunkowych a nie jak się twierdziło wcześniej dzień faktycznego rozchodowania środków z rachunku bankowego.

Zgodnie z ustawą dowód księgowy powinien zawierać oczywiście datę dokonywania operacji oraz kwestię ujęcia ich w księgach rachunkowych. Zapis księgowy powinien zawierać między innymi kiedy dokonana była operacja gospodarcza, jak był jej rodzaj oraz jaki numer ma dokument księgowy i jego numer. Dekret na fakturze powinien także zwracać uwagę na datę ujęcia w kosztach. Powinien to być oczywiście miesiąc, w którym dokonana została dana operacja. Data zapisów jest tylko datą techniczną, która związana jest z wprowadzeniem informacji do systemu.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj też