Z ostatniej chwili

Jak działają Fundusze Europejskie?

Unia Europejska jest wspólnotą krajów, które znajdują się na różnych poziomach rozwoju i które mierzą się z wieloma problemami. W myśl zasady wspólnoty, wszystkie państwa Unii mierzą się z każdym wyzwaniem razem. Pomagają w tym Fundusze Europejskie, które wzmacniają konkurencyjność gospodarek państw członkowskich, podejmują walkę z bezrobociem oraz realizują działania, które pomagają w rozwoju uboższych regionów.

Już od 40 lat Unia realizuje aktywną politykę rozwoju regionalnego, którą określa się też polityką spójności bądź polityką strukturalną. Możemy wyróżnić 7 zasad działania Funduszy Europejskich, które wynikają z reguł rządzących polityką regionalną Unii Europejskiej.

Partnerstwo, dodatkowość, subsydiarność i decentralizacja
 

Pierwsza reguła to zasada partnerstwa. Oznacza to, że na każdym etapie realizacji funduszy uczestniczą wszyscy zainteresowani partnerzy. Komisja Europejska współpracuje z właściwymi władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi i jednocześnie przeprowadzane są konsultacje z partnerami gospodarczymi i społecznymi. Drugą regułą jest zasada dodatkowości lub współfinansowania. Chodzi tu o to, że Fundusze Europejskie mają uzupełniać środki finansowe poszczególnych państw członkowskich, a nie je zastępować. Kolejna zasada subsydiarności oznacza, że instytucje unijne będą realizować zadania tylko wtedy, jeżeli nie mogą być one skutecznie i samodzielnie wykonane przez dane regiony lub kraje członkowskie. Czwarta zasada decentralizacji ma na celu umocnienie roli samorządów regionalnych i lokalnych w realizacji i wykorzystaniu otrzymanych funduszy.

​Koncentracja, programowanie oraz wymiar terytorialny
 

Następna zasada koncentracji polega na wspieraniu ze środków unijnych działań, mających największe znaczenie dla rozwoju Unii oraz zwiększenia jej spójności jako społeczno-gospodarczej wspólnoty. Oznacza to również, że pomoc powinna skupiać się na niewielu precyzyjnie określonych celach, priorytetach i działaniach. W zasadzie programowania chodzi o to, że pomoc jest kierowana na trwałe rozwiązywanie problemów w danej gałęzi gospodarki lub regionie. Oznacza to konieczność formułowania wieloletnich planów rozwoju gospodarczego i wykorzystania środków publicznych. W ten sposób można wypracować wieloletnie programy rozwoju, zgodnie z partnerskim procesem decyzyjnym. Ostatnia zasada dotyczy wymiaru terytorialnego polityki regionalnej. Fundusze Europejskie chcą wspierać rozwój terytoriów określonych nie tylko administracyjnie, ale związanych też funkcjonalnie, a więc odznaczające się podobnymi cechami społeczno-gospodarczo-przestrzennymi oraz jednolitymi celami rozwoju.

Autorzy portalu

logo-footer

Znajdziesz u nas artykuły na temat różnych rodzajów rachunkowości. Skupiamy się szczególnie na rachunkowości non-profit, rachunkowości rolniczej oraz rachunkowości budżetowej. Zapraszamy do lektury i mamy nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczamy będą pomocne dla każdego, kto szuka porady, pomocy i informacji.

Często czytane

Sprawozdanie finansowe agencji wykonawczej - nadwyżka środków
Finanse publiczne po okresie kryzysu
Zakup produktów rolnych na faktury VAT RR

Jak dostać dotacje unijne na rozpoczęcie własnej działalności?
Dotacje unijne dla przedsiębiorców
Pozyskiwanie Funduszy Europejskich na 2015-2020
© Copyright dniotwarteprojektowunijnych.pl All Rights Reserved.