Z ostatniej chwili

Zmiana zasad polityki rachunkowości przez jednostkę i jej konsekwencje

Jednostka, która rozważa podjęcie decyzji o zmianie zasad polityki rachunkowości, może zdecydować się na taki krok w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać o tym, że skutki tej decyzji znajdą zastosowanie od początku roku obrotowego. Kierownik jednostki sam ma przy tym możliwość zdecydowania, czy nastąpi to w pierwszym dniu bieżącego, czy też następnego okresu obrotowego.

Gdy ustawa o rachunkowości wspomina o tak zwanych przyjętych zasadach polityki rachunkowości, zakłada się, że termin ten oznacza wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania, które są dopuszczone ustawą oraz określone w MSR, a tym samym gwarantujące uzyskanie wymaganej jakości sprawozdania finansowego. Na samych jednostkach spoczywa zobowiązania do stosowania przyjętych zasad rachunkowości w sposób umożliwiający rzetelne i jasne przedstawienie nie tylko sytuacji majątkowej i finansowej, ale również wyniku finansowego. Należy też pamiętać o konieczności stosowania przyjętych zasad polityki rachunkowości w sposób ciągły. W kolejnych latach należy więc dokonywać jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów oraz dokonywać odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Należy też dbać o to, aby wykazywane na dzień ich zamknięcia w księgach rachunkowych stany aktywów i pasywów były ujęte w tej samej wysokości co w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych. O tym, że jednostka może dokonać zmian w polityce rachunkowości we własnym zakresie mówią odpowiednie przepisy, które znalazły się w ustawie o rachunkowości. Ustawa ta stanowi, że jeśli jednostka chce w sposób rzetelny i jasny przedstawić sytuację może zmienić dotychczas stosowane rozwiązania na inne. Zmiany są zatem nie tylko możliwe, ale nawet wskazane w przypadku, w którym istnieje szansa na to, że ich wprowadzenie zapewni bardziej wierne odzwierciedlenie tak sytuacji majątkowej, jak i finansowej, a także wyniku finansowego jednostki. Najczęściej jednostka decyduje się na zmianę polityki rachunkowości w przypadku, w którym taki obowiązek wynika ze zmiany samych przepisów o rachunkowości.

Na krok taki decydują się jednak również jednostki, które utraciły prawo do stosowania uproszczeń przewidzianych w przepisach odnoszących się do rachunkowości. Decyzję tego typu podejmuje też jednostka, która uznaje, że zmiana taka jest konieczna w celu przedstawienia w sposób rzetelny i jasny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Bez względu na motywację należy jednak pamiętać o tym, że zmiana polityki rachunkowości wchodzi w życie zawsze od pierwszego dnia roku obrotowego. Wymaga ona również określenia w informacji dodatkowej tego, jaki jest jej wpływ na sprawozdanie finansowe, o ile zostało ono sporządzone za okres, w którym mieliśmy do czynienia z takimi posunięciami. Jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, w sprawozdaniu finansowym powinna znaleźć się także informacja na temat przyczyn wspomnianych zmian.

Autorzy portalu

logo-footer

Znajdziesz u nas artykuły na temat różnych rodzajów rachunkowości. Skupiamy się szczególnie na rachunkowości non-profit, rachunkowości rolniczej oraz rachunkowości budżetowej. Zapraszamy do lektury i mamy nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczamy będą pomocne dla każdego, kto szuka porady, pomocy i informacji.

Często czytane

Sprawozdanie finansowe agencji wykonawczej - nadwyżka środków
Finanse publiczne po okresie kryzysu
Zakup produktów rolnych na faktury VAT RR

Jak dostać dotacje unijne na rozpoczęcie własnej działalności?
Dotacje unijne dla przedsiębiorców
Pozyskiwanie Funduszy Europejskich na 2015-2020
© Copyright dniotwarteprojektowunijnych.pl All Rights Reserved.