Finanse Przedsiębiostwa Rachunkowość Zmiana zasad polityki rachunkowości przez jednostkę i jej konsekwencje

Zmiana zasad polityki rachunkowości przez jednostkę i jej konsekwencje


Jednostka, która rozważa podjęcie decyzji o zmianie zasad polityki rachunkowości, może zdecydować się na taki krok w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać o tym, że skutki tej decyzji znajdą zastosowanie od początku roku obrotowego. Kierownik jednostki sam ma przy tym możliwość zdecydowania, czy nastąpi to w pierwszym dniu bieżącego, czy też następnego okresu obrotowego.

Gdy ustawa o rachunkowości wspomina o tak zwanych przyjętych zasadach polityki rachunkowości, zakłada się, że termin ten oznacza wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania, które są dopuszczone ustawą oraz określone w MSR, a tym samym gwarantujące uzyskanie wymaganej jakości sprawozdania finansowego. Na samych jednostkach spoczywa zobowiązania do stosowania przyjętych zasad rachunkowości w sposób umożliwiający rzetelne i jasne przedstawienie nie tylko sytuacji majątkowej i finansowej, ale również wyniku finansowego. Należy też pamiętać o konieczności stosowania przyjętych zasad polityki rachunkowości w sposób ciągły. W kolejnych latach należy więc dokonywać jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów oraz dokonywać odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Należy też dbać o to, aby wykazywane na dzień ich zamknięcia w księgach rachunkowych stany aktywów i pasywów były ujęte w tej samej wysokości co w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych. O tym, że jednostka może dokonać zmian w polityce rachunkowości we własnym zakresie mówią odpowiednie przepisy, które znalazły się w ustawie o rachunkowości. Ustawa ta stanowi, że jeśli jednostka chce w sposób rzetelny i jasny przedstawić sytuację może zmienić dotychczas stosowane rozwiązania na inne. Zmiany są zatem nie tylko możliwe, ale nawet wskazane w przypadku, w którym istnieje szansa na to, że ich wprowadzenie zapewni bardziej wierne odzwierciedlenie tak sytuacji majątkowej, jak i finansowej, a także wyniku finansowego jednostki. Najczęściej jednostka decyduje się na zmianę polityki rachunkowości w przypadku, w którym taki obowiązek wynika ze zmiany samych przepisów o rachunkowości.

Na krok taki decydują się jednak również jednostki, które utraciły prawo do stosowania uproszczeń przewidzianych w przepisach odnoszących się do rachunkowości. Decyzję tego typu podejmuje też jednostka, która uznaje, że zmiana taka jest konieczna w celu przedstawienia w sposób rzetelny i jasny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Bez względu na motywację należy jednak pamiętać o tym, że zmiana polityki rachunkowości wchodzi w życie zawsze od pierwszego dnia roku obrotowego. Wymaga ona również określenia w informacji dodatkowej tego, jaki jest jej wpływ na sprawozdanie finansowe, o ile zostało ono sporządzone za okres, w którym mieliśmy do czynienia z takimi posunięciami. Jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, w sprawozdaniu finansowym powinna znaleźć się także informacja na temat przyczyn wspomnianych zmian.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj też