Finanse Przedsiębiostwa Rachunkowość rolnicza Ubezpieczenie OC rolników – odszkodowania i odpowiedzialność za szkody

Ubezpieczenie OC rolników – odszkodowania i odpowiedzialność za szkody


W pracach na roli niestety często zdarzają się różnego rodzaju wypadki i tak naprawdę jest to właśnie ryzyko związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Posługiwanie się maszynami i urządzeniami niestety może być niebezpieczne. Dlatego z tego powodu osoby, które posiadają gospodarstwa rolne zobowiązane są do zawierania umów o ubezpieczenie. Ważne są także kwestie odpowiedzialności za szkody jakie mogą powstać w związku z ich działalnością. Obowiązkowe ubezpieczenia rolników Podstawową kwestią będzie tutaj ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, które narzuca na rolników również konieczność wykupienia pakietu ubezpieczeń. Podstawowym celem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będzie przede wszystkim gwarancja zaspokojenia roszczeń osób poszkodowanych.

Obowiązek ten jest więc dość szeroko kształtowany. Tak naprawdę będzie to dotyczyć każdego kto tylko posiada gospodarstwo rolne. Dodatkowo będzie to się wiązało z obowiązkiem niezależnie od tego czy rzeczywiście taką działalność się prowadzi. Podstawowym przepisem jest tutaj artykuł 50 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie z treścią tego przepisu z ubezpieczenia OC rolników będzie przysługiwało odszkodowanie, gdy rolnik bądź też osoba pozostająca w jego gospodarstwie doprowadzi do szkody w związku z którą konieczne stanie się wypłacenie odszkodowania. Może to dotyczyć tak naprawdę różnego rodzaju szkód począwszy od rozstroju zdrowia bądź też uszkodzenia mienia aż do śmierci. W świetle tych przepisów do odpowiedzialności rolnika dochodzić może, gdy szkodę wyrządzi rolnik, który jest posiadaczem gospodarstwa rolnego bądź też osoba, która pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Dotyczyć będzie to również szkód, które powstają przy użyciu sprzętów, które przez rolnika są wykorzystywane oraz pojazdów wolnobieżnych, którymi dysponuje. Takie pojazdy nie musza być dodatkowo ubezpieczone ich OC zawiera się już w OC całego gospodarstwa rolnego. Jedynie ciągnik rolniczy musi posiadać ubezpieczenie na podstawie przepisów, które odnoszą się do samochodów. Ustawodawca podaje różne zasady, według których kształtowana jest odpowiedzialność i w dużej mierze będzie to związane z okolicznościami, w których doszło do takiej szkody. Podstawowy reżim odpowiedzialności w tym przypadku opiera się na odpowiedzialności na zasadzie winy. Jeśli chce się doprowadzić do odpowiedzialności ubezpieczyciela to niezbędne będzie wykazanie związku pomiędzy powstawaniem szkody oraz tym, jakie działania podejmował rolnik. Oznacza to, że poszkodowany musi te roszczenia uzasadnić. Przepis, który dotyczy rolników tak jak już wspomniano tak naprawdę obejmuje bardzo szeroki zakres odpowiedzialności. Odszkodowanie będzie przysługiwać bezpośrednio tym, których szkoda jest związana z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Ochrona będzie także zróżnicowana w zależności o tego czy będzie dochodziło do szkody w mieniu czy będzie to szkoda na osobie.

W przypadku szkody na osobie ten zakres odpowiedzialności jak się można spodziewać od razu rośnie i jest dużo szerszy, dlatego będzie obejmował wiele różnych kwestii. Kluczowe będzie tak naprawdę określenie, kto jest uprawniony do odszkodowania z danej polisy i jak kształtuje się ta odpowiedzialność, według której trzeba podejmować ocenę danej sytuacji. Oczywiście nie można zapominać, że odszkodowanie przysługuje także samemu rolnikowi, jeśli doznał on szkody ze strony innego posiadacza czy współwłaściciela użytkującego gospodarstwo rolne. Jeśli w grę wchodzą szkody na mieniu to będą one dotyczyć już dużo węższej grupy i nie będą tak szeroko zakrojone jak szkody na osobie, które przez ustawodawcę są w rzeczywistości inaczej traktowane i są poważniejszym uchybieniem.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj też